پلن اشتراک

دیدیو پلاس ماهانه
17 یورو
یا 145 هزار تومان
  • دسترسی به محتوای دیدیو پلاس برای مدت یک ماه
دیدیو پلاس 6 ماهه
76 یورو
یا 652 هزار تومان
  • دسترسی به محتوای دیدیو پلاس برای مدت 6 ماه
  • 25 درصد تخفیف نسبت به خرید ماهانه
دیدیو پلاس سالانه
99 یورو
یا 841 هزار تومان
  • دسترسی به محتوای دیدیو پلاس برای مدت یک سال
  • بیش از 50 درصد تخفیف نسبت به خرید ماهانه